CIS JŘ: Minulost, současnost a budoucnost jízdních řádů

O mně

David Koňařík
Student MFF UK
Autor JrUtil, softwarového projektu na zpracovávání dat veřejné dopravy, a spousty žádostí o informace.

Předchozí přednáška na OpenAltu 2022:
Jak nám jezdí vlaky?

https://dvdkon.ggu.cz, dvd​kon​@konarici.cz

Téma

Celostátní informační systém o jízdních řádech

Zákonem daný informační systém obsahující jízdní řády všech (vnitrostátních) linkových spojů v ČR.

Cenný zdroj dat pro dopravce, koordinátory dopravy i veřejnost.

Jízdní řády za první republiky

Zákon č. 198/1932 Sb., později č. 77/1935 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 36/1933 Sb. a č. 153/1935 Sb.

Koncesionář je povinen provozovati pravidelnou dopravu osob podle jízdního řádu schváleného koncesním úřadem

Koncesionář je povinen schválený jízdní řád veřejně vyhlásiti.

Byl vydáván úřední jízdní řád, starší zákon ukládal provozovateli své jízdní řády do něj přidat.

Jízdní řád musí obsahovati doby odjezdů a podle okolností též doby příjezdů pro všechny místa, kde vozidlo pravidelně zastavuje.

Místa, kde vozidlo pravidelně, byť i jež podle potřeby, zastavuje, musí býti v jízdním řádu vyznačena také číslicemi za sebou jdoucími; mimo to musí býti v jízdním řádu uvedena u každé zastávky vzdálenost od počáteční zastávky v kilometrech.

Jízdní řády za ČSSR

Zákon č. 57/1950 Sb. a nařízení č. 36/1951 Sb.

Jediný celostátní dopravní podnik ČSAD.

Dopravní podnik je povinen sestavit pro pravidelnou dopravu osob jízdní řád.

Jízdní řád musí být uveden v obecnou známost.

Později zákon č. 68/1979 Sb. a vyhláška č. 122/1979 Sb.

Jízdní řády veřejné pravidelné autobusové dopravy a jejich změny podléhají schválení
a) ústředního orgánu republiky, [nebo]
b) krajského národního výboru […].

Provozovatel veřejné pravidelné autobusové dopravy je povinen vydat též knižní jízdní řád

Jízdní řády po revoluci

Zákon č. 111/1994 Sb., platný dodnes, a vyhláška č. 187/1994 Sb.

Dopravce ve veřejné linkové dopravě předloží jízdní řád a jeho změnu ke schválení dopravnímu úřadu, […]

Dopravce zveřejní schválený jízdní řád na všech zastávkách příslušné linky.

Vyhláška obsahuje skoro stejný seznam náležitostí jízdního řádu jako dnes.

Samotný zákon byl novelizován a platí nominálně dodnes, vyhlášek ale bylo několik, ve dvou liniích:

Dopravními úřady podle tohoto zákona jsou okresní úřady. Pro městskou autobusovou dopravu je dopravním úřadem městský úřad, úřad města nebo magistrát.

Změna od 1. 1. 2003: Dopravními úřady podle tohoto zákona jsou krajské úřady.

Termín platnosti jízdních řádů vnitrostátní linkové osobní dopravy uveřejňuje Ministerstvo dopravy v Obchodním věstníku.

Příklad termínů v obchodním věstníku

Zrod CIS JŘ

Do zákona přidán novelou č. 304/1997 Sb. (od dubna 1998), upřesněn vyhláškou č. 49/1998 Sb.

Schválený jízdní řád postoupí dopravní úřad Ministerstvu dopravy a spojů, které vede pro potřeby veřejnosti celostátní informační systém o jízdních řádech. Ministerstvo dopravy a spojů může vedením tohoto systému pověřit právnickou osobu.

[CIS JŘ] obsahuje schválené jízdní řády […], kromě JŘ městských autobusových linek, které nezajišťují přepravní potřeby příměstských oblastí.

Vyhláška č. 388/2000 Sb. zavedla povinnost dopravce dát dopravnímu úřadu elektronickou podobu JŘ ve formátu a struktuře dat stanovenými příslušným dopravním úřadem.

CIS JŘ od ČSAD ÚAN Praha Florenc

Software používaný cca od roku 1998.

Subdodavatel MP Orga s.r.o.

JRDU - Lokálně na dopravních úřadech
JRDB - Centrální databáze
jizdnirady.cz - Veřejně dostupný vyhledávač

Dopravní úřady periodicky komunikovali s JRDB přes e-mail, dopravci zasílali JŘ v JDF (ke konci verze 1.8).

Smlouvu odnesla asi povodeň (oficiální stanovisko MDČR).

Dohoda o ukončení smlouvy
Dokumentace

Výroční zprávy ČSAD ÚAN Florenc:

Článek o vyhledávačích spojení

[CIS JŘ] společnost vytvořila a následně provozovala na základě výběrového řízení uskutečněného [MDS ČR]. V průběhu roku 1998 bylo vytvořeno, softwarově a hardwarově zabezpečeno a personálně osazeno pracoviště CIS, […] V průběhu roku 1999 poté zahájen rutinní provoz CIS […]

[…] nedořešenou otázkou zůstala výnosová stránka celého projektu. Společnost se ve smlouvě s MDS zavázala vytvořit a provozovat CIS bez nároku na finanční úhradu vynaložených nákladů.

[…] prodej nadstavbových produktů CIS je téměř vyloučen vzhledem k cenové konkurenci subjektů, které vytvořilu analogické produkty s masivní finanční podporou Českých drah popř. přímo v rámci státem financovaných projektů

Z výroční zprávy za rok 2000.

Tato jednání byla završena v červenci 2001 podpisem dohody, která umožnila angažovanost společnosti v projektu CIS s účinností k 25.10.2001 ukončit a předat vedení CIS společnosti CHAPS spol. s r.o. specializované na vývoj a provoz informačních systémů v dopravě.

Tím došlo k propojení CIS se systémem IDOS vyvinutým společností CHAPS spol. s r.o.

Z výroční zprávy za rok 2001.

CIS JŘ od CHAPS

ÚAN Florenc a.s. nechtěla provozovat CIS JŘ zdarma, Ministerstvo nechtělo za provoz platit.

Provoz převzala v r. 2001 spol. CHAPS, opět bezplatně.

Ta předtím dodávala SW především Českým drahám.

Smlouva s CHAPS, Dohoda o ukončení s ÚAN Florenc

Výroční zpráva CHAPS za r. 1996

[Zpracovatel povede CIS] tak, aby CIS byl veden způsobem umožňujícím poskytnutí komplexní informace o nejvhodnějším dopravním spojení v úseku mezi výchozím a cílovým místem specifikovaným cestující veřejností.

Vedení CIS bude Zpracovatelem na základě této smlouvy realizováno bez nároku na finanční úhradu ze strany Ministerstva.

Zdroj

[Zpracovatel je povinen] distribuovat v elektronické podobě údaje JŘ zpracovávané v CIS na Ministerstvo a na základě samostatných smluv na DÚ,

Ministerstvo se zavazuje vytvořit takové podmínky, aby údaje poskytované mu dle či. III, odst. 3 písm. c) nebyly poskytnuty třetím osobám.

Spor Seznam.cz v. CHAPS / MDČR

Roku 2011 se spol. Seznam.cz začala snažit získat data z CIS JŘ.

Články na Lupě

Zkratky:

KSBR
Krajský soud v Brně
NSS
Nejvyšší správní soud
ÚS
Ústavní soud
MSPH
Městský soud v Praze

Vsuvka - změna vyhlášky

Ministerstvo dopravy vydalo 23. 6. 2014 vyhlášku č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy.

Od 1. 9. 2015 musí jízdní řády [být] neprodleně po jejich postoupení do celostátního informačního systému o jízdních řádech zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jízdní řády podle odstavců 4 a 5 jsou uveřejňovány v podobě podle § 6 odst. 3 způsobem umožňujícím automatizované zpracování.

MHD v CIS JŘ

Původně byly jízdní řády městské autobusové dopravy vyňaty z CIS JŘ.

JŘ MHD jsou součástí CIS JŘ od zákona č. 194/2010 Sb.

MHD stále nemá povinnost měnit JŘ jen v Ministerstvem specifikovaných termínech.

Drážní JŘ v CIS JŘ

V ČR vlaky, ale i metro, tramvaje, trolejbusy a lanovky.

Součástí CIS JŘ až od změny vyhlášky č. 7/2015 Sb. a

Od změny č. 78/2017 Sb. ve formátu XML nebo ve formátu CSV (podle druhu).

Zveřejňování JŘ železnice

Nejprve pouze PDF knižních JŘ.

Během roku 2015 zveřejněny železniční JŘ ve formátu KANGO.

V roce 2018 nahrazen vlastním XML formátem.
Nejprve nepoužitelná data (bez výluk, žádné rozlišení zastávek bez zastavení), dnes už plnohodnotné jízdní řády.

Zdroj k rokům

Zveřejňování linkových JŘ v JDF

Od roku 2015 jsou jízdní řády v CIS JŘ zveřejňovány ve formátu JDF.

Názvy zastávek jsou přeházené (např. u MHD někdy chybí název obce), chybí povinné sloupce Blízká obec a Stát a některé nepovinné informace.

Nelze rozlišit zastávky s duplicitními názvy.

Zdroj k rokům

Zveřejňování JŘ v NeTEx

Standard CEN/TS 16614 na bázi XML

Podle nařízení Evropské komise musí být zveřejněna řada dopravních informací ve formátech NeTEx, SIRI a DATEX II.

Termín pro všechny části EU: 1. prosince 2023

Ministerstvo zadalo CHAPS vytvořit JŘ v NeTExu konverzí z veřejných dat CIS JŘ.

Výstupy mají zásadní chyby: Nepoužívají stabilní ID (EPIP vyžaduje!) a verzování.

Konečné drafty specifikace: 1 2 3 4

Moje zpracování XML schématu

Moje žádosti, CHAPS v. ÚOOÚ

Kolem léta 2018 jsem začal projekt JrUtil,
prvně na konverzi JDF do GTFS.

Narazil jsem na nejednoznačnost zastávek, pokusy o algoritmické rozlišení selhaly.

Poslal jsem žádosti o úplná data z CIS JŘ - včetně ID zastávek.

Všechny zmíněné dokumenty

Rozsudek NSS z 4. 11. 2021 Rozsudek NSS z 7. 4. 2022

Budoucnost sporu

Pravděpodobně další kasační stížnost, k výsledku jsem optimistický.

Ministerstvo nechce dělat změny v aktuálním CIS JŘ, připravuje nový systém.

Informační systém veřejné dopravy

Připravovaný IS Ministerstva dopravy.

Zadání zpracovává CENDIS, bude veřejná zakázka.

Ministerstvo plánuje spuštění v 2. polovině 2026, objednávka udává termín březen 2027.

Má obsáhnout i CIS JŘ.

Opravování zveřejněných JDF

Jediný zásadní problém zveřejňovaných JŘ je nejednoznačnost zastávek, tak je zjednoznačníme!

První pokus (hledání nejlepší shody napříč linkami) selhal.

Druhý pokus:
Zastávky jsou v JDF identifikovány pěticí Obec, Část obce, Blízké místo, Okres, Stát.
Stačí doplnit chybějící okres a stát!

Úspěšně implementováno v JrUtil.

Sekundární vstupy:

Vybrané problémy:

Algoritmus, zjednodušeně:

Výsledky:

Funkční jízdní řády v JDF a GTFS!
Výstupy periodických konverzí
Vyhledávač MOTIS

Můžete pomoct!

Poznámky na konec

V této prezentaci jsou čas od času poznámky, které zobrazíte stisknutím n nebo kliknutím sem.

Toto je poznámka!